کلان سیستم قیمت تمام شده - پالوت

سهمی از فرایند تعیین قیمت تمام شده یک محصول وابسته به تمام ساختار سازمان تولید کننده آن محصول است. از سوی دیگر شناسایی، ثبت، اندازه گیری و طبقه بندی هزینه های تولید و یکپارچه سازی اطلاعات بدست آمده برای ارائه گزارشی کامل جهت تبیین بهای تمام شده محصول تنها بخشی از الزامات این فرایند است. تحلیل اطلاعات مهندسی، بررسی پالوت و تولیدات هریک از ایستگا ههای کاری، شیوه تسهیم و تقسیم هزین هها به تناسب بودجه تعیین شده، شفاف سازی نوع و الگوی روابط میان مراکز سهم دهنده و سهم گیرنده، ارتباط بی نقص میان انبار، مواد اولیه و نیم ساخت ههای موجود در بخش تولید، اعمال دقت و تعیین دقیق مدت زمان فعالیت ایستگاه ها و نیروها و محاسبه کل هزینه های یک بنگاه تولیدی و تطبیق گزارشات و نظارت بر بسیاری از مسائل درونی و پیرامونی یک مجموعه فرایندی است که نیاز به همسویی و سیاس تهای مدیریتی اکثریت واحدها و متعاقب آن همخوانی برنامه های نرم افزاری میان تمامی سیستم های مالی و حسابداری در یک سازمان داشته و این موضوع موجب اهمیت انتخاب برنامه های کاربردی حول این محور است. سیستم یکپارچه و قدرتمند پالوت در گروه نرم افزاری فراز مطابق با الگویی منحصر به فرد به گونه معادله ای استاندارد با قابلیت بهره گیری و سازگاری با هر بنگاه تولیدی نگارش و برنامه نویسی شده است که متناسب با نوع محصولات، الگوی سیاست تولید، میزان مختلف و تعدد مواد اولیه و به ازای جاگذاری پرشمار گزینه های متغییر احتمالی دیگر، پاسخ صحیح و کارایی لازم را به کاربران و حسابداران صنعتی و مدیران استفاده کننده این کلان سیستم را خواهد داد. تنها با مشاوره ی کارشناسان ارشد و مطالعه شیوه مدیریت تولید یک سازمان، کلان سیستم پالوت می تواند با صرف زمانی بسیار کمتر از راهکارهای ارائه شده از سوی دیگر شرکتهای ارائه کننده ی نرم افزار مالی، راهکاری کاملا کاربردی و اجرایی با قابلیت تسلط و اشراف سریع کاربران و حسابداران غیرحرفه ای، تنظیم و ارائه گردد.

ویژگی‌های محصول

 •  تنظیم دوره‌‌های بودجه و واقعی و قابلیت انتقال اطلاعات بین آن‌ها
 •  دریافت اطلاعات معین‌‌های هزینه و بهای تمام‌شده از سیستم حسابداری
 •  معرفی ماهیت هزینه‌ها، رفتار هزینه‌ها و مبلغ بودجه‌ شده هریک از معین‌‌های هزینه در هریک از مراکز هزینه‌
 •  اطلاعات مهندسی، شامل تعریف ایستگاه‌‌های کاری در هر مرکز هزینه، اطلاعات استاندارد مصرف مواد (BOM)،
 •  اطلاعات مهندسی و استاندارد تولیدات هریک از ایستگاه‌‌های کاری و ظرفیت ایستگاه‌‌های کاری
 •  اطلاعات مبانی تسهیم هزینه‌ها، مقادیر تسهیم هزینه و مشخص‌کردن رابطه مراکز سهم‌دهنده و سهم‌گیرنده
 •  قابلیت محاسبه بهای تمام‌شده بر مبنای فرمول‌‌های متفاوت ساخت
 •  قابلیت تعریف دوره‌‌های برآورد، برای محاسبات بهای تمام‌شده، خارج از دوره‌‌های بودجه و واقعی
 •  تجزیه و تحلیل حساسیت‌ها و گزارش‌‌های توجیهی اقتصادی مبتنی بر اطلاعات دوره های برآورد و ...
 •  نقل ‌و انتقال‌های تولیدات بین مراکز و ایستگاه‌‌های کاری
 •  دریافت اطلاعات موادمصرفی در هریک از مراکز هزینه، از سیستم انبار
 •  دریافت اطلاعات هزینه‌‌های واقعی، به تفکیک مراکز هزینه، از سیستم حسابداری
 •  ورود اطلاعات موجودی ابتدا و پایان دوره مواد و نیم‌ساخته‌‌های مصرفی و تولیدات مراکز
 •  زمان‌‌های واقعی کارکرد در هریک از ایستگاه‌‌های کاری

 

 • انجام محاسبات جداگانه تسهیم هزینه، معادل آحاد مقداری تولید، محاسبه‌ی بهای تمام شده‌ کالا و خدمت
 • محاسبه‌ نرخ و قیمت‌گذاری کاردکس کالاهای تولیدی در دوره‌ مالی
 • هزینه‌یابی محصولات مشترک و فرعی
 • محاسبه‌ی بهای تمام شده خدمات برون‌سپاری شده تولید (پیمانکاری)
 • امکان محاسبه بهای تمام ‌شده بر اساس دوره‌های پیش‌بینی و واقعی در یک دوره مالی
 • محاسبه کالا و خدمات به صورت هم‌زمان
 • قابلیت محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمت به تفکیک شعبه
 • تفکیک عملیات تولید در سطح مراکز هزینه و ایستگاه‌های کاری جهت انطباق محاسبات با فرآیند واقعی تولید محصولات
 • امکان ثبت یا دریافت اطلاعات مورد نیاز جهت تسهیم هزینه مراکز خدماتی به صورت متمرکز
 • انجام محاسبه تسهیم هزینه به صورت مستقل از محاسبه مصرف و معادل آحاد تولید
 • دسترسی سریع به نتایج محاسبه تسهیم هزینه بدون نیاز به مشاهده گزارش‌ها
 • انجام کنترل‌های منطقی مربوط به تسهیم هزینه مراکز خدماتی
 • تعریف روش‌های ساخت مختلف برای یک کالا
 • ثبت تولید یک کالا با روش ساخت مشخص در بیش از یک ایستگاه کاری
 • تعریف گروه محصولات مشترک
 • ثبت زمان‌سنجی دستمزد و سربار و درصد ضایعات عادی به تفکیک کالا و روش ساخت
 • ثبت تولیدات پیمانکاران
 • ثبت موجودی های پای کار مصرپالوت به تفکیک مراکز هزینه و کالا
 • ثبت موجودی های پای کار تولیدی به تفکیک ایستگاه‌های کاری و ریز مواد به‌کار رفته در محصول و درصد
 • تکمیل هزینه‌های تبدیل
 • ثبت موجودی‌های پای کار پایان دوره به تفکیک هر دوره محاسباتی
 • فراخوانی اسناد مصرف و تولید از طریق ماژول انبار
 • ثبت برگه تحویل جهت انتقال کالا بین مراکز و ایستگاه‌های تولیدی
 • محاسبه معادل آحاد مقداری تولید قبل از محاسبات مبلغی بهای تمام شده
 • تسهیم مصارف بر مبنای مصرف استاندارد برای تولید واقعی
 • جابجایی مصرف واقعی تسهیم شده بین کالاهای تولیدی جهت افزایش دقت تسهیم مصارف
 • دسترسی  به اطلاعات بهای تمام شده کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده بلافاصله بعد از محاسبه
 • بدون نیاز به مرور گزارشات در قالب کارت محصول
 • محاسبه ضایعات عادی و غیر عادی
 • محاسبه بهای تمام‌ شده استاندارد و واقعی محصولات و شناسایی انحرافات بر اساس مدل حرفه ای(ABC)  -  Activ Bace Costing
 • امکان محاسبه نرخ و قیمت‌گذاری کاردکس کالاهای تولیدی به صورت هم‌زمان
 • صدور اسناد مالی بهای تمام‌شده به دو روش استاندارد و واقعی

 • گزارش‌گیری اطلاعات مربوط به تسهیم هزینه
 • گزارش‌گیری اطلاعات مصرف مواد در محصولات
 • گزارش‌گیری انحرافات معمول در بهای تمام شده شامل انحرافات مواد ، دستمزد و سربار به صورت دو و سه انحرافی
 • گزارش کار درجریان ساخت به تفکیک مراکز برایکنترل ورود و خروج صحیح هزینه‌ها در کاردرجریان
 • گزارش‌دهی اطلاعات مربوط به تولید کالا
 • گزارش‌دهی اطلاعات مربوط به تولید کالا و خدمات