سوالات خزانه داری

1 : چگونه می توان چک را در نرم افزار فراز چاپ کرد ؟

- هنگام ثبت یا صدور سند حسابداری زمانی که از اسناد پرداختی و بانک استفاده کنیم ، گزینه ی چاپ چک در بالای پنجره ظاهر می شود . پس به راحتی می توان این اقدام را انجام داد . 

2 : اگر بخواهیم برای اسناد دریافتی یا پرداختی در نرم افزار فراز وضعیت آن را تغییر دهیم و یا اینکه چک دریافتی را به شخص دیگری خرج کنیم چگونه اقدام کنیم ؟

- جهت تغییر وضعیت اسناد دریافتی و پرداختی و یا خرج چک باید به قسمت خزانه داری ، عملیات اسنادی چک مراجعه کرد و با توجه به اقداماتی که قرار است صورت پذیرد اسناد نزد بانک - نزد صندوق و ... را انتخاب کرد .

3 : نرم افزار فراز پرینت بر روی چک چه بانک هایی را پشتیبانی می کند ؟

- نرم افزار فراز پرینت بر روی چک تمامی بانک ها را پشتیبانی می کند و محدودیتی ندارد . 

4 : در نرم افزار فراز ، چگونه می توان چک دریافتی را از طرف حساب به شخص ثالث واگذار کنیم ؟

- برای واگذاری چک به شخص ثالث باید به قسمت خزانه داری ، عملیات اسنادی چک ، اسناد نزد صندوق، واگذاری به اشخاص مراجعه کرد. 

5 : چگونه می توان انواع تنخواه دار را در نرم افزار فراز ثبت نمود ؟

- برای ثبت تنخواه داران باید به قسمت تعریف کدینگ حساب ها مراجعه کرد البته باید حتما در حساب های خاص هم تعریف شوند . 

6 : در صورتی که بخواهیم برای هر پرداخت دستور پرداخت در نظر گرفته شود باید در نرم افزار چه تنظیماتی انجام شود ؟

- برای این اقدام ، در قسمت خزانه داری با مراجعه به گزینه ی دستور پرداخت ، صدور دستور پرداخت را انتخاب کرده و سپس تاریخ صدور ، مبلغی که باید تایید شود و شرح را به صورت کامل وارد می کنیم . 
همچنین می توانیم لیست نمایش دستور پرداخت را با فیلتر مجوز های مربوطه کنترل کنیم . البته باید ابتدا در قسمت تنظیمات تیک الزام در صدور دستور پرداخت را فعال کنیم . 

7 : در نرم افزار فراز جهت اعلام برگشتی چک واگذار شده به بانک چگونه باید اقدام نمود ؟

- برای اعلام چک برگشتی باید به قسمت خزانه داری ، عملیات اسنادی چک ، اسناد نزد بانک مراجعه کرده و با انتخاب نوع عملیات گزینه واخواستی را فعال کنیم . 

8 : در نرم افزار فراز ، پرداخت هزینه با روش چک چگونه صورت می گیرد ؟

- اگر در ثبت سند حسابداری سر فصل بدهکار یکی از هزینه های موجود در نرم افزار باشد و سمت بستانکار اسناد پرداختنی را انتخاب کنیم در واقع برای پرداخت هزینه ی مورد نظر چک پرداخت نموده ایم .