کلان سیستم اموال و دارایی - پارند

از جمله مسئولیتهای بسیار مهم و رویکردهای نهادینه یک بنگاه اقتصادی، تمرکز بر تمامی دارایی ها و احتساب میزان استهلاک و  اشراف بر شیوه نگهداری اموال و درنهایت تسلط بر ارزش دارایی های منقول و غیر منقول و همچنین ارزش جاری اموال می باشد. این مهم می تواند مانع و مسبب کاهش سهم عمده ای از زیانهای احتمالی و آسیب های مالی و از همه مهمتر عامل تمرکز و اشراف مدیران  بر تمامی دارایی های یک بنگاه اقتصادی گردد.کلان سیستم پارند طی نیازسنجی و عارضه یابی تحلیلگران و نوآوران ایده های فراز و  مطالعه ی علمی و تجربی فرایند مدیریت اموال و دارایی و کارخواستهای بنگاههای اقتصادی با بهره گیری از دانش نوین حسابداری و تیم متخصص برنامه نویسی کلیه فرایندهای این مسیر از  ورود اموال، خروج اموال، نقل و انتقال اموال گرفته تا ثبت اموال از طریق خرید و ورود به انبار را بصورت مکانیزه عهده دار شده است.در بسیاری از نرم افزارهای موجود بازار  اموال و دارایی را به عنوان زیر سیستم با افزونه های متعددی تحت عناوین امکانات و ماژول و ... به مدیران مالی ارائه شده است اما ارزش و جایگاه این مقوله در فرایند مالی سازمانها از یک سو و گردآوری و پاسخگویی به تمامی نیاهای خرد و کلان واحدهای مالی بصورت یکتا از سوی دیگر ، عامل اصلی ارائه ی این سامانه تحت عنوان کلان سیستم پارند جهت مدیریت جامع اموال و دارایی ها از سوی نرم افزار مالی فراز به مشتریان ارائه شده است. لازم به ذکر است مهمترین وظایف سیستم اموال اعم از  محاسبه کلی، جزئی و گروهی استهلاک اموال ، تولید اسناد استهلاک بصورت خودکار و مهمتر از آن دریافت و ارائه گزارشات مختلف از ورود و خروج اموال، استهلاک و اموال گردانی در این کلان سیستم به سادگی امکان پذیر است. 

ویژگی‌های محصول

 • قابلیت ثبت خرید اموال و تخصیص پلاک اموال
 •  امکان صدور سند حسابداری خرید اموال بصورت خودکار
 •  امکان تعریف جمع‌داران اموال ، بهره برداران ،و محل استقرار اموال توسط کاربر
 •  قابلیت تحویل و یا تعویض هر یک از جمع‌داران اموال، بهره برداران ،و محل استقرار اموال بصورت گروهی و یا بر اساس پلاک اموال
 •  امکان محاسبه استهلاک اموال در بازه زمانی مختلف و صدور سند حسابداری بصورت خودکار
 •  قابلیت تهیه کارت اموال جهت هر پلاک و یا گروه اموال
 •  تهیه گزارشات  جدول دارایی ها و اموال در مقاطع زمانی مختلف
 •  کاربری ساده با کارایی برتر
 •  امکان تعیین روش و نرخ استهلاک
 •  امکان تکثیر دارایی به تعداد لازم
 •  امکان ثبت قیمت کارشناسی و سایر هزینه‌ها در کارت اموال 
 •  محاسبه استهلاک ماهانه دارایی

 • ثبت کارت دارایی بر اساس نوع دارایی، مرکز هزینه، محل استقرار، نحوه استهلاک، تاریخ بهره‌برداری و ...
 • تخصیص شماره اموال به دارایی
 • ثبت رویدادهای مختلف دارایی نظیر جابجایی بین مراکز، تعمیرات اساسی، تحویل انبار، فروش و اسقاط
 • امکان شناسایی و ثبت هزینه استهلاک دارایی‌های بلااستفاده
 • قابلیت ثبت نقل و انتقال و دارایی
 • ثبت سود و زیان حاصل از فروش دارایی‌
 • پشتیبانی از فرایندهای مرتبط با تحصیل دارایی‌های ثابت
 • امکان تعیین الگوهای متفاوت ایجاد پلاک دارایی‌های ثابت
 • پشتیبانی از انواع متفاوت کنارگذاری فیزیکی دارایی‌ها و اعمال اثرات محاسباتی مربوط
 • امکان ثبت سوابق دارایی‌هایی که موقتا از سازمان خارج شده‌اند
 • امکان انجام محاسبات استهلاک دارایی‌ها
 • امکان اصلاح محاسبات ناشی از تغییرات مربوط به بهای دارایی‌ها و روش‌های استهلاک آن‌ها
 • پشتیبانی از فرایند تجدید ارزیابی دارایی‌ها اعمال اثرات محاسباتی مربوط به آن
 • پشتیبانی از انواع نقل و انتقالات داخلی و بین شعبه‌ای دارایی‌ها و نگهداری تاریخچه آن‌ها
 • پشتیبانی از تمامی سناریوهای مرتبط با خروج دارایی و اعمال اثرات فیزیکی و مالی آن‌ها
 • امکان ثبت اسناد مالی به صورت مکانیزه و اتوماتیک
 • امکان دریافت انواع گزارش‌های کاربری، کنترلی و مدیریتی

 • تهیه گزارشات  جدول دارایی ها و اموال در مقاطع زمانی مختلف
 • امکان دریافت انواع گزارش‌های کاربری، کنترلی و مدیریتی
 • لیست تعدیلات
 • لیست اسقاط
 • لیست کالای فروش رفته
 • لیست استهلاکات
 • گزارش اموال وارده بر اساس پلاک
 • گزارش جامع اموال وارده